سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

اشعار عالی فیض کاشانی در توحید

 چقدر عالی عارف ربانی فیض کاشانی سروده است:

سکینه دل و جان لا إله إلا الله *** نتیجه دو جهان لا إله إلا الله
ز شوق دوست به بانگ بلند میگوید *** همه زمین و زمان لا إله إلا الله
تو گوش باش که تا بشنوی ز هر ذره *** چو آفتاب عیان لا إله إلا الله
به گلستان گذری کن به برگ گل بنگر *** ز رنگ و بوی بخوان لا إله إلا الله
به بر و بحر گذر کن به خشک و تر بنگر *** شنو ز این و ز آن لا إله إلا الله
بکن تو پنبه غفلت ز گوش و پس بشنو *** ز نطق خرد و کلان لا إله إلا الله
سحر ز هاتف غیبم ندا به گوش آمد *** که أیها الثقلان لا إله إلا الله
به گفتن دل و جان فیض اقتصار مکن *** بگو به نطق و زبان لا إله إلا الله (
دیوان فیض، ص 372 ).

منـابـع