سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرق بین عشق و شهوت

فرق بین عشق و شهوت

عشق از نظر کیفیت و هدف با شهوت جنسی متفاوت است؛ یعنی هم در کیفیت تفاوت دارد و هم در هدف. از نظر کیفیت، عشق توأم با فداکاری است، از خود گذشتگی میدهد، سوز و گداز دارد، هشدار دهنده است؛ هم آدم را فداکار میکند و هم او را عاشقِ از خودگذشته میکند.

اما از نظر هدف، عشق متصل به صفات کمالیة خداست. منتها الیه عشق، معشوق است، معشوقی که مجموعة خصلت ها و کمالات را دارد. پس هدف همان ضمیرِ در » إِلَیْهِ راجِعُونَ «  (بقره آیه 156)  است؛ لذا عشق از نظر کیفیت و هدف فرق کرد.

اما شهوتِ جنسی ضدّ هوشیاری و تعقّل است. عشق مطابق با هوشیاری است و شهوت احساس خیالیِ انسان را تحریک میکند و به جای اینکه باورهای انسان را تحریک کند، شهوت جنسیِ معشوق خیالی را به او تغذیه میکند.

اما عشق اینگونه نیست، عشق معشوق حقیقی را برای انسان تغذیه میکند؛ چون شهوت جنسی مایة تخریب شخصیت انسانی است و معیارهای حقیقی را از انسان میگیرد و هیچ گونه ارزشی برای انسان قائل نیست و انسان را به انحطاط و پستی میکشاند.

شهوت ممکن است به طور مستقل از عشق برانگیخته شود؛ چراکه بدیهی است شهوت میتواند همزمان با عشق هم وجود داشته باشد، گرچه در مورد بعضی از عاشقان ارضای بیبندوبار و غیرمتعهدانة شهوت میتواند عشقِ همراه آن را از بین ببرد.

منبع: کتاب عشق و عفت

برگرفته شده از:http://ostadahadi.ir